Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

10 Nisan 2012


1-Öyküde, altı çizili olan sözcüklerin (ameliye, kinaye, huşu, nirengi, nirengi noktası, teveccüh, ihtiyatlı, kadit, kolonyal, alil, övür olmak, caka, biteviye, zillet, serazat, hışır) anlamlarını sözlükten araştırıp sözcüklerin metindeki anlamlarını ve kökenlerini yazınız.

Ameliye(Ar.): Teorikte var olanın uygulamasını yapma. Metinde dili biraz kesilip törpülenmiş bir saksağandır “böyle bir ameliye geçirmiş” saksağan diye bahsedilen

Kinaye(Ar): 1. Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz 2. Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz. Metinde “dolayıdır, ileri gelir” anlamında kullanılmıştır.

Huşu(Ar.): Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolu olma

Nirengi noktası(Far.): Belli sayıda noktanın konumunu kesin olarak tespit edebilmek için, bu noktaları tepe olarak kabul ederek bir alanı üçgenlere bölme işi.

Teveccüh(Ar.): Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme.

İhtiyatlı(Ar.): sf. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranan, önlem alan, sakıngan

Kadit(Ar.): Zayıf, güçsüz

Kolonyal(Fr.): Sıcağı geçirmeyen, içi mantarlı bir tür şapka

Alil(Ar.): Hastalıklı, sakat

övür olmak: Metinde içli dışlı olmak anlamında kullanılmıştır.

Caka(İt.): Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka

Biteviye: Tekdüze, sürekli anlamında kullanılmıştır.

Zillet(Ar.): Hor görülme, aşağılanma.

Serazat(Far.): 1. Serbest, özgür. 2. Tasasız.
Hışır: Taşkınlık gösteren, yaramaz